Noteikumi

Privātuma politika

 

Mums ir svarīga klientu privātuma un personas datu aizsardzība. Mēs vienmēr esam atklāti pret Jums, tāpēc esam sagatavojuši privātuma politiku, kurā skaidrojam, kā mēs iegūstam, lietojam un uzglabājam Jūsu personas datus.

Vispārīgie noteikumi

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – Klienti):
  – fiziskajām personām – SIA OGUS klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
  – SIA OGUS apmeklētājiem;
  – SIA OGUS uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;
  – Personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar SIA OGUS rīkotajām mārketinga aktivitātēm.
 3. SIA OGUS rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, SIA OGUS interneta mājaslapā, facebook lapā, papīra formātā vai telefoniski).

Personas datu apstrādes nolūks

SIA OGUS apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
  – klienta identificēšanai;
  – līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  – preču piegādei un pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei);
  – jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
  – klientu apkalpošanai;
  – iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
  – klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  – norēķinu administrēšanai;
  – parādu atgūšanai un piedziņai;
  – mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 2. Biznesa plānošanai un analītikai;
 3. Klientu drošībai, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai;
 4. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Klienta piekrišana brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA OGUS

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. SIA OGUS apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  – līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi (ar līgumu tiek saprasta arī mutiska vienošanās par preces vai pakalpojuma pirkšanu);
  – normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA OGUS saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  – ar Klienta, datu subjekta, piekrišanu;
  – likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA OGUS un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA OGUS leģitīmās (likumīgās) intereses.
 2. SIA OGUS likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
  – veikt komercdarbību;
  – pārbaudīt Klienta identitāti pirms atsevišķu preču vai pakalpojumu iegādes;
  – nodrošināt līguma saistību izpildi;
  – saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu;
  – veikt darbības Klientu piesaistei un/vai noturēšanai;
  – segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
  – izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
  – reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
  – nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
  – novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret uzņēmumu;
  – nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
  – nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
  – nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  – administrēt maksājumus;
  – informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

 1. SIA OGUS apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA OGUS  pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu aizsardzības nodrošinājums

 1. SIA OGUS aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus SIA OGUS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus-
  – Ugunsmūri;
  – Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
  – Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. SIA OGUS neizpauž personas datus trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, izņemot:
  – saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  – ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  – ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA OGUS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, tādejādi realizējot SIA OGUS likumīgās intereses.

Personas datu nodošana

 1. SIA OGUS nenodod Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
 2. SIA OGUS ir tiesīgi  nodot Personas datus SIA OGUS piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SIA OGUS un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA OGUS pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos apstrādāt personas datus tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. SIA OGUS nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. SIA OGUS glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  – tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums vai Klientam tiek sniegts pakalpojums;
  – dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie vākti;
  – kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta iesniegumā minētais;
  – kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA OGUS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
  – kamēr SIA OGUS pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  – kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Pēc tam, kad 19.punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA OGUS piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA OGUS veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA OGUS leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA OGUS pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā –
  – rakstveida formā SIA OGUS birojā Cēsīs (adrese – Uzvaras bulvāris 40, Cēsis, Cēsu nov., LV4101) vai izmantojot pasta pakalpojumu;
  – elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi – ogus@apollo.lv.
 4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, LV4101 pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. SIA OGUS atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 6. SIA OGUS nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 7. Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem SIA OGUS apstrādē esošajiem personas datiem.
 8. Šī dokumenta 27.punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp SIA OGUS darbinieku) tiesībām un brīvībām.
 9. SIA OGUS apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālo paziņojumu saņemšanai, personas datu analīzei) dod rakstveidā klātienē SIA OGUS birojā, SIA OGUS interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā SIA OGUS organizē mārketinga aktivitātes.
 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/vai 23.punktā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Komerciāli paziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA OGUS un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA OGUS veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA OGUS var veikt arī izmantojot automātiskās zvanīšanas vai elektroniskās saziņas iekārtas.
 3. Klients piekrišanu SIA OGUS un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai dod rakstveidā klātienē SIA OGUS birojā, SIA OGUS interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā SIA OGUS organizē mārketinga aktivitātes.
 4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem –
  – nosūtot e-pastu uz adresi: ogus@apollo.lv;
  – iesniedzot SIA OGUS birojā rakstveida iesniegumu;
  – izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
 5. SIA OGUS pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
 6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA OGUS var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. SIA OGUS mājaslapas var izmantot sīkdatnes –
  – Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas;
  – SIA OGUS mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu SIA OGUS nenes atbildību.
 2. Dati, kurus mēs varam apkopot par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat vietni: informācija par Jūsu izmantoto pārlūku;  detaļas par Jūsu aplūkotajām tīmekļa vietnēm; Jūsu IP adrese;  saites, uz kurām esat spieduši, un  tīmekļa vietnes, no kurām esat nonākšanas mūsu vietnē.

Citi noteikumi

 1. SIA OGUS ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, kā arī padarot to pieejamu Klientam, ievietot to SIA OGUS interneta mājas lapā.
 2. SIA OGUS saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas interneta mājas lapā.